VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OOU

            VŠEOBECNÉ PODMIENKY

na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a poskytnutie ďalších služieb v oblasti ochrany osobných údajov 1/2020

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

MG GDPR, s.r.o., so sídlom Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín, IČO: 52 438 996, zapísaná v OR SR Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 38632/R (ďalej aj ako „MG GDPR“ alebo „zhotoviteľ“) vydáva všeobecné podmienky na vypracovanie dokumentácie GDPR (ďalej aj ako „dielo“) a poskytnutie ďalších služieb v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „OOÚ“)  1/2019 (ďalej aj ako „VOP“).

 

Uzatvorením zmluvy vzniká zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „analýza“) a na základe nej vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) zhotoviteľom pre objednávateľa, poskytnutie služieb implementácie v dohodnutom rozsahu, prípadne poskytnutie inej doplnkovej služby v oblasti ochrany osobných údajov. VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú pre obe strany záväzné.

 

Tieto podmienky upravujú ich rozsah, spôsob a podmienky vypracovania diela, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre zhotoviteľa a objednávateľa, ako objednávateľa bezpečnostnej dokumentácie.

 

Článok II

Predmet záväzku

 

Zhotoviteľ vykoná analýzu, vypracuje dielo a poskytne  služby v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a jemu prislúchajúcimi právnymi predpismi a za podmienok uvedených vo VOP. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa definovať bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, po zhodnotení na základe analýzy, a to vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie.

 

Zhotoviteľ počas zmluvného vzťahu informuje (e-mailom) objednávateľa o prípadných zmenách právnych predpisov, ktoré by mohli mať dopad na obsah diela.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI OOÚ nad rámec objednávky na vypracovanie bezpečnej dokumentácie, na základe osobitných písomných objednávok

 1. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov
 2. Pravidelná paušálna konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov v podobe externého spolupracovníka alebo zodpovednej osoby
 3. Podpora a kontrola implementácie odovzdanej dokumentácie
 4. Školenia zamestnancov (oprávnených osôb) – všeobecne

 

Článok III

Podmienky poskytovania služby

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje po uzavretí zmluvného vzťahu (ďalej len ako „objednávka“) vykonať analýzu a následne vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s nariadením GDPR a jemu prislúchajúcimi predpismi (ďalej aj ako „BD“ alebo „dielo“).  Súčasťou zmluvného vzťahu sú i služby implementácie v zmluve dohodnutom rozsahu.

 

Dohodnutú činnosť bude vykonávať prostredníctvom špecialistov na ochranu osobných údajov s dlhodobou praxou v danej oblasti, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté činnosti v objektoch objednávateľa (uvedené v Dotazníku) na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku OOÚ.

 

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretích osôb.

ANALÝZA

Zhotoviteľ vykoná analýzu:

 1. Elektronicky
 2. Telefonicky
 3. Osobne

 

Spôsob vykonania analýzy si dohodli zmluvné strany v zmluve. V prípade, ak si zmluvné strany v zmluve zvolili realizáciu analýzy tzv. „na diaľku“ (elektronicky/telefonicky), konkrétny spôsob objednávateľ volí až po podpise zmluvy a môže ho kedykoľvek do momentu ukončenia analýzy zmeniť.

 

Elektronická analýza sa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy objednávateľovi e-mailom. Elektronická analýza spočíva vo vyplnení zaslaného elektronického dotazníka GDPR a odoslaní požadovaných podkladov zhotoviteľovi. Následne jednotlivé podklady analyzuje zhotoviteľ v rámci individuálneho vypracúvania bezpečnostnej dokumentácie. Zhotoviteľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a uvedených informácií objednávateľom. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, zhotoviteľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v Dotazníku GDPR nemusí prihliadať.

V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

 

Telefonická analýza sa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy objednávateľovi e-mailom. Telefonická analýza spočíva v ústnych odpovediach kontaktnej osoby zhotoviteľovi a odoslaní požadovaných podkladov zhotoviteľovi. Zhotoviteľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka prostredníctvom telefonického rozhovoru za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a potvrdenia ich správnosti. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, zhotoviteľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v Dotazníku GDPR nemusí prihliadať.

V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

 

Osobná analýza sa považuje za ukončenú v momente, keď objednávateľ, zamestnanec objednávateľa alebo iný prítomný svedok potvrdí vykonanie analýzy v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po vykonaní osobnej analýzy.

 

Zhotoviteľ vystaví daňový doklad za vykonanie diela  bezodkladne po uzatvorení zmluvy so splatnosťou 7 dní. Zhotoviteľ po úhrade plnej výšky sumy za dielo vykoná analýzu dohodnutým spôsobom a vypracuje bezpečnostnú dokumentáciu.

 

Zhotoviteľ nie je povinný vykonať dielo skôr, ako mu bude predmetná suma pripísaná na účet uvedený v daňovom doklade.

 

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, keď je požadovaná čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa v plnej výške spolu s hodnotou DPH.

 

Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad považuje za neuhradený.

 

Zhotoviteľ je povinný bezpečnostnú dokumentáciu odovzdať najneskôr do troch mesiacov odo dňa úhrady faktúry v plnej výške.

 

Zhotoviteľ nie je povinný v uvedených termínoch dielo odovzdať, pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné dielo vykonať čas alebo bez vád, alebo ak bez zavinenia zhotoviteľa bola analýza vykonaná v lehote kratšej ako 3 týždne pred termínom odovzdania. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa ustanovení VOP.

 

Odovzdanie vykoná zhotoviteľ niektorým zmluvne dohodnutým spôsobom:

 1. Osobne
 2. Elektronicky

 

Zhotoviteľ vždy bez ohľadu na dohodnutý spôsob odovzdania diela odošle objednávateľovi dokumentáciu i v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve. Za deň odovzdania dokumentácie sa považuje deň doručenia e-mailovej správy v zmysle ustanovení všeobecných obchodných podmienok v článku X. „Komunikácia“. Ak sa zmluvné strany dohodli na osobnom odovzdaní diela, zhotoviteľ realizuje osobné odovzdanie diela spolu s interpretáciou jednotlivých odovzdaných dokumentov v rozsahu max. 2 hodín najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia dokumentácie elektronicky zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je povinný dodržať uvedený termín v prípade, ak nie je možné s objednávateľom dohodnúť termín v pracovnom čase a na mieste vopred zmluvne dohodnutom. Zmluvné strany dbajú pri návrhu a voľbe termínu osobného stretnutia na pravdepodobný časový úsek potrebný pre vycestovanie zhotoviteľa za objednávateľom.

 

Súčasťou predmetu zmluvy sú i služby implementácie, najmä:

 1. Prístup ku FAQ
 2. Manuál implementácie

 

Služby implementácie poskytne zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne po odovzdaní diela.

 

Na služby implementácie je právny nárok iba v prípade, ak sa na tom zmluvné strany dohodli písomne v zmluve.

 

Dohodnutá cena za vypracovanie diela je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávateľom a priložený k zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených.

 

Ak v priebehu trvania  zmluvného vzťahu zhotoviteľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môže zhotoviteľ od zmluvy okamžite odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia zhotoviteľom má zhotoviteľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

 

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže zhotoviteľ od objednávateľa v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny a to v primeranej lehote. Ak objednávateľ v primeranej lehote doplatok neuhradí, má zhotoviteľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy.

 

Ak zistený nesúlad nebráni zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, avšak s úhradou rozdielu odmeny objednávateľ nesúhlasí, zhotoviteľ nie je povinný od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dokumentáciu v rozsahu korešpondujúcom s priznanými skutočnosťami v dotazníku a s upozornením na nedostatky dokumentácie vzniknuté z vyššie spomínaných dôvodov. Takáto dokumentácia sa považuje za úplnú a objednávateľ nie je oprávnený sa domáhať nárokov z prípadného vzniku škody alebo zodpovednosti za vady v rozsahu nezapracovaných skutočností.

 

Zhotoviteľ v priebehu zmluvného vzťahu priebežne, minimálne raz ročne, kontaktuje telefonicky alebo e-mailom objednávateľa v záujme získania informácií o prípadných zmenách na strane objednávateľa, ktoré by mali vplyv na obsah bezpečnostnej dokumentácie a jej príloh. V prípade, ak objednávateľ oznámi predmetné zmeny zhotoviteľovi, zhotoviteľ je povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku za aktualizáciu, doplnenie alebo zmenu bezpečnostnej dokumentácie a jej príloh. Aktualizácia, doplnenie alebo zmena bezpečnostnej dokumentácie, prípadne analýza objednávateľa za účelom zhodnotenia aplikácie odporúčaní, pravidiel a jednotlivých dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov predstavuje doplnkovú službu, na ktorú sa uplatnia ustanovenia tejto zmluvy a VOP o Záväznej objednávke.

 

Zhotoviteľ taktiež minimálne raz ročne informuje objednávateľa o uskutočnených legislatívnych zmenách v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah, spracovanie a/alebo implementáciu dokumentácie.

 

Objednávateľ má možnosť objednania ďalších doplnkových služieb spätých s poskytovanou službou definovanou v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v Záväznej objednávke.

 

Dokumenty (najmä BD), ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu slúžia objednávateľovi výhradne pre jeho interné potreby a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej šíriť pre potreby tretích strán.

 

Predmetné dokumenty (najmä BD) sú vlastníctvom objednávateľa. Vypracované dielo je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „autorský zákon“).  Zhotoviteľ udeľuje licenciu, resp. sublicenciu v zmysle autorského zákona objednávateľovi v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z..  Licencia, resp. sublicencia je časovo neobmedzená a udeľuje sa bez možnosti udelenia ďalšej sublicencie.

Objednávateľ sa zaväzuje, že BD, jeho prípadné dodatky a smernice nepoužije v rozpore s udelenou licenciou, resp. sublicenciou a to najmä, že nebude:

a)dielo alebo jeho rozmnoženiny ďalej rozširovať

 1. b) vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo jeho časti s výnimkou rozmnoženín na úradné účely alebo pre archiváciu objednávateľa
 2. c) spracovávať, prekladať, meniť dielo (alebo jeho časť) alebo iným spôsobom zasahovať (s výnimkou zmeny diela v prípade zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo)

 

Článok IV

Uzatvorenie zmluvy

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda dňom podpisu oboch zmluvných strán.

 

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

 

Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch zhotoviteľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie zhotoviteľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude zhotoviteľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

 

Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu prevziať dokumenty týkajúce sa predmetu zmluvy.

 

Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť zhotoviteľovi akúkoľvek dokumentáciu OOÚ (napr. bezpečnostný projekt) alebo bezpečnostnú dokumentáciu spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

 

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu OOÚ zhotoviteľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve.

 

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť zhotoviteľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu OOÚ prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov zhotoviteľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

 

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám zhotoviteľa zhotovovať foto – dokumentáciu a video dokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa.

 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná zhotoviteľom nebola zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú zhotoviteľom len ako celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

 

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov OOÚ za ochranu a bezpečnosť zamestnancov zhotoviteľa na svojich pracoviskách.

 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať zhotoviteľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska zabezpečenia predmetu plnenia.

 

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán.

 

Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak zhotoviteľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

Článok VI

Práva a povinnosti zhotoviteľa

 

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že predmet zmluvy neporušuje práva tretích osôb a zaplatením ceny plnenia je objednávateľ vlastníkom predmetu zmluvy.

 

Zhotoviteľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce zo zmluvy a VOP v prevádzkach  len v sprievode objednávateľom určenej osoby.

 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak zhotoviteľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení Zhotoviteľa poskytnutých podľa zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných zhotoviteľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

 

V prípade objednávky školení, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na školeniach a zabezpečí organizačne priestory, ak sa s zhotoviteľom nedohodnú inak.

 

Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má  zhotoviteľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

 

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci pôsobnosti OOÚ. Objednávateľ je povinný umožniť  zhotoviteľovi účasť na každej kontrole.

 

Zhotoviteľ vynaloží maximálnu odbornú starostlivosť, aby v čo najväčšom rozsahu poskytol súčinnosť pri kontrole, ktorá nebola vopred ohlásená, či už telefonicky alebo elektronicky. Pri kontrole, ktorá bola vopred ohlásená, zhotoviteľ vynaloží maximálne úsilie k tomu, aby objednávateľovi poskytol súčinnosť potrebnú k príprave na predmetnú kontrolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje k plneniu týchto povinností odo dňa úhrady faktúry vystavenej následne po podpise zmluvy a výlučne v prípade, ak objednávateľ nie je vo vzťahu k zhotoviteľovi v omeškaní s úhradou záväzkov, poskytnutím dokumentov a i. Zhotoviteľ tieto úkony vykonáva v rozsahu zodpovednosti za správnosť odovzdanej dokumentácie a argumentáciu postupov a rozhodnutí pri príprave dokumentácie. Zastupovanie, konzultácie alebo iné služby spojené s výkonom kontroly príslušných orgánov predstavujú doplnkovú službu poskytovanú na základe samostatnej objednávky za vopred individuálne dohodnutú sumu.

 

 

 

Článok VII

Doba trvania zmluvy

 

Zmluvný vzťah zaniká:

 • písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode;
 • písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, najskôr však po odovzdaní dokumentácie, pričom výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede;
 • písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, prípadne dňom vrátenia zásielky, obsahom ktorej je odstúpenie od zmluvy, ako neprevzatej.

 

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávateľom je najmä:

 • neposkytnutie dostatočnej súčinnosti zhotoviteľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa
 • omeškanie s úhradou faktúry za predmetné služby po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy zhotoviteľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

 

Článok VIII

Cena za poskytovanie doplnkovej služby

 

Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednané služby odmenu vo výške určenej zhotoviteľom v rámci jeho aktuálneho Cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom za každú jednotlivú službu.

Zhotoviteľ je platca DPH.

 

Poskytnutie služieb, o ktoré písomne objednávateľ požiada, musí zhotoviteľ písomne potvrdiť. Odoslaním vyplnenej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v čl. X Komunikácia, sa stáva pre objednávateľa záväznou. V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom cenníku je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho Cenníka. V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou.

 

 

Článok IX

Osobné údaje

 

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy a po jej skončení:

 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
 • bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
 • použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy

 

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov.

 

Článok X

Komunikácia

 

Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

 

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:

 1. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
 2. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
 3. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

 

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

 

Článok XI

Reklamačný poriadok

 

Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku X Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä  obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

Výsledok prešetrenia oznámi zhotoviteľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 

MG GDPR  je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP.

 

Vydané v Trenčíne, 01.01.2020