VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

            VŠEOBECNÉ PODMIENKY

na poskytovanie poradenských a odborných služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach 1/2020

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

MG DOKUMENT, s.r.o., so sídlom Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín, IČO: 52 591 387, zapísaná v OR SR Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 38928/R (ďalej aj ako „MG DOKUMENT“ alebo „poskytovateľ“) vydáva všeobecné podmienky na poskytovanie poradenských a odborných služieb v oblasti registratúry v zmysle právnych predpisov o archívoch a registratúrach(ďalej aj ako „služby“) a poskytnutie ďalších služieb v predmetnej oblasti 1/2019 (ďalej aj ako „VOP“).

 

VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú pre obe strany záväzné.

 

Tieto podmienky upravujú ich rozsah, spôsob a podmienky poskytovania služieb, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre poskytovateľa a objednávateľa.

 

Článok II

Predmet záväzku

 

Podpisom oboch zmluvných strán sa zakladá zmluvný vzťah, ktorého predmetom je súbor odborných úkonov v oblasti registratúry, a to vykonaním analýzy spoločnosti pre správne a vhodné určenie jednotlivých povinností, ktorých objednávateľ je nositeľom spôsobom dohodnutým v zmluve (ďalej aj ako „analýza“) a poskytnutie odborných a poradných služieb, súčasťou ktorých je vypracovanie jednotlivých obligatórnych dokumentov pre oblasť registratúry v zmysle platných právnych predpisov v oblasti archivácie a registratúry, najmä však v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. oarchívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) a to zmluvne dohodnutým spôsobom a v zmluve dohodnutom rozsahu(ďalej aj ako „služba“ alebo „služby“).

 

Poskytovateľ pri poskytovaní služby vykoná výlučne tie úkony, na ktorých vykonaní sa zmluvné strany zmluvne dohodli.

 

Zmluvné strany v rozsahu dohodnutom v zmluve poskytuje najmä tieto úkony:

 1. požiada Štátny ústredný archív o zaradenie subjektu do kategórie pôvodcov registratúry
 2. vypracuje registratúrny plán a/alebo registratúrny poriadok, pričom rozsah ako i samotný obsah zvolí na základe odbornej činnosti poskytovateľ;
 3. požiada Štátny ústredný archív o schválenie registratúrneho poriadku, a/alebo registratúrneho plánu objednávateľa v prípade, ak sa naň táto povinnosť vzťahuje;
 4. vypracuje a poskytne manuál s jednotlivými pokynmi a postupmik zavedeniu registratúrneho strediska;
 5. vypracuje a poskytne manuál pre procesy vyraďovania;
 6. poskytne odborné, konzultačné a poradné služby pre oblasť archivácie a registratúry.

 

 

Poskytovateľ vykoná analýzu a poskytne  služby v oblasti archivácie a registratúry v súlade s  prislúchajúcimi právnymi predpismi a za podmienok uvedených v zmluve a vo VOP.

 

Poskytovateľ taktiež v rámci poskytovania služieb vypracuje jednotlivé dokumenty na mieru klienta iba v prípade, že predmetnými dokumentmi nedisponuje. Ak objednávateľ disponuje určitými dokumentmi, poskytovateľ ich analyzuje, aktualizuje alebo iným spôsobom s nimi pracuje, nevypracúva však v tomto prípade nový dokument.

 

Poskytovateľ pred podpisom zmluvy poučil objednávateľa o povinnosti objednávateľa disponovať rozhodnutím Štátneho archívu o zaradení do kategórie pôvodcov registratúry. Poskytovateľ podá Štátnemu archívu žiadosť o zaradenie objednávateľa do kategórie pôvodcov registratúry v mene objednávateľa iba v prípade, ak sa na tom zmluvné strany v zmluve dohodli.

 

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PREDMETNEJ OBLASTI nad rámec zmluvy, na základe osobitných písomných objednávok:

 1. Zavedenie registratúrneho strediska na mieru a pri fyzickej účasti experta pre oblasť registratúry
 2. Online platforma vyraďovacích procesov
 3. Školenie v predmetnej oblasti
 4. Konzultačné služby
 5. Doplnkové služby poskytnuté na mieru a na základe dopytu objednávateľa budú konzultované a poskytnuté výlučne individuálne.

 

Článok III

Podmienky poskytovania služby

 

Poskytovateľ sa zaväzuje po uzatvorení zmluvy vykonať vstupnú analýzu pre správne a vhodné určenie jednotlivých povinností, ktorých objednávateľ je nositeľom spôsobom dohodnutým v zmluve (ďalej aj ako „analýza“). Analýzou objednávateľa poskytovateľ generuje povinnosti vyplývajúce konkrétne pre objednávateľa.

 

Vstupnú analýzu vykoná poskytovateľ spôsobom, ktorý si zmluvné strany dohodli v zmluve.

 

Poskytovateľ vykoná analýzu:

 1. a) elektronicky
 2. b) telefonicky
 3. c) osobne.

 

 1. a) ELEKTRONICKÁ ANALÝZA:

Poskytovateľ po úhrade faktúry v plnej výške zašle v najbližších pracovných dňoch objednávateľovi pokyny ku vyplneniu elektronickej analýzy a dodaniu požadovaných dokumentov.

 

Elektronická analýzasa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy objednávateľovi e-mailom. Elektronická analýza spočíva vo vyplnení zaslaného elektronického dotazníka objednávateľom a odoslaní požadovaných podkladov poskytovateľovi. Následne jednotlivé podklady analyzuje poskytovateľ. Poskytovateľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a uvedených informácií objednávateľom. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, poskytovateľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v dotazníku nemusí prihliadať.

V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

 

Na základe dodaných podkladov začne poskytovateľ s poskytovaním relevantných služieb.

 

 1. b) TELEFONICKÁ ANALÝZA:

Poskytovateľ po úhrade faktúry v plnej výške zašle objednávateľovi predlohu analýzy a kontaktuje ho do jedného mesiaca odo dňa úhrady faktúry v plnej výške s návrhom termínu telefonickej analýzy.

 

Telefonická analýza sa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy objednávateľovi e-mailom. Telefonická analýza spočíva v ústnych odpovediach kontaktnej osoby poskytovateľovi a odoslaní požadovaných podkladov poskytovateľovi. Poskytovateľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu dotazníka vyplneného prostredníctvom telefonického rozhovoru za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a potvrdenia ich správnosti. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, poskytovateľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v dotazníku nemusí prihliadať.

V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

 

 1. c) OSOBNÁ ANALÝZA

 

Poskytovateľ vykoná osobnú analýzu na adrese sídla spoločnosti, v prípade, ak na uvedenej adrese vykonáva objednávateľ činnosť. Poskytovateľ vykoná vstupnú analýzu i na všetkých prevádzkach objednávateľa, ktoré zmluvné strany uviedli v zmluve. Poskytovateľ nenavštívi prevádzku objednávateľa, ktorá nie je v zozname prevádzok uvedených v zmluve.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať alebo začať vykonávať (v prípade ak je pre vstupnú analýzu potrebná viacnásobná návšteva alebo návšteva viacerých prevádzok) vstupnú analýzu bezodkladne, po úhrade vystavenej faktúry, najneskôr v nasledujúcich 3 kalendárnych mesiacoch odo dňa úhrady faktúry. Poskytovateľ nie je povinný začať vykonávať predmetnú analýzu skôr, ako objednávateľ uhradí faktúru vystavenú na základe zmluvy.

 

Osobná analýzasa považuje za ukončenú v momente, keď objednávateľ, zamestnanec objednávateľa alebo iný prítomný svedok potvrdí vykonanie analýzy v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po vykonaní osobnej analýzy.

 

 

Na základe skutočností zistených analýzou, dokladov poskytnutých objednávateľom a na základe rozhodnutia kompetentných orgánov o zaradení objednávateľa do konkrétnej kategórie pôvodcov registratúryposkytne poskytovateľ služby v dohodnutom rozsahu.

 

Dohodnutú činnosť bude poskytovateľ vykonávať prostredníctvom špecialistov v predmetnej oblasti s dlhodobou praxou, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté činnosti na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku archivácie a registratúry.

 

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby prostredníctvom tretích osôb.

 

Poskytovateľ vystaví daňový doklad za poskytovanie služieb bezodkladne po uzatvorení zmluvy so splatnosťou 7 dní. Poskytovateľ po úhrade plnej výšky sumy vykoná analýzu dohodnutým spôsobom a poskytne predmetné služby.

 

Poskytovateľ nie je povinný vykonať predmet zmluvy skôr, ako mu bude predmetná suma pripísaná na účet uvedený v daňovom doklade.

 

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, keď je požadovaná čiastka pripísaná na účet poskytovateľa v plnej výške spolu s hodnotou DPH.

 

Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad považuje za neuhradený.

 

Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby najneskôr do troch mesiacovodo dňa ukončenia analýzy.

 

Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť služby v uvedenej lehote v prípade, ak požiadal v mene objednávateľa kompetentné orgány o vydanie rozhodnutia a tie v lehote 60 dní odo dňa podania návrhu nedoručili rozhodnutie, alebo doručili v lehote 60 dní rozhodnutie do rúk objednávateľa, ktorý však bez zbytočného odkladu uvedené rozhodnutie poskytovateľovi nepredložil. Lehota pre poskytnutie služieb sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú boli v omeškaní kompetentné orgány alebo objednávateľ.

 

Poskytovateľ vždy odošle objednávateľovi vypracované dokumenty v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve. Za deň poskytnutia služieb sa považuje deň doručenia e-mailovej správy v zmysle ustanovení všeobecných obchodných podmienok v článku X. „Komunikácia“.

 

Poskytovateľ taktiež poskytne objednávateľovi manuál/návod pre implementáciu vypracovaných dokumentov pravidiel  v oblasti registratúry, a to spôsobom, ktorý si zmluvné strany dohodli pre odovzdanie služieb.

 

Poskytovateľ služby odovzdá:

 1. a) telefonicky alebo
 2. b) e-mailom alebo
 3. c) osobne

 

Ak sa zmluvné strany dohodli na osobnom odovzdaní služieb, poskytovateľ realizuje osobné stretnutie v rozsahu max. 2 hodín najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia dokumentov elektronicky poskytovateľom a jednorazovo. Poskytovateľ nie je povinný dodržať uvedený termín v prípade, ak nie je možné s objednávateľom dohodnúť termín v pracovnom čase a na mieste vopred zmluvne dohodnutom. Zmluvné strany dbajú pri návrhu a voľbe termínu osobného stretnutia na pravdepodobný časový úsek potrebný pre vycestovanie poskytovateľa za objednávateľom.

 

Poskytovateľ poskytne odborné a konzultačné služby  nad rámec zvoleného typu odovzdania na základe samostatnej objednávky.

 

 

Dohodnutá cena je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávateľom a priložený k zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených.

 

Ak v priebehu trvania  zmluvného vzťahu poskytovateľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvymôže poskytovateľ od zmluvy okamžite odstúpiť.V prípade okamžitého odstúpenia poskytovateľom má poskytovateľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

 

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže poskytovateľ od objednávateľa v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny a to v primeranej lehote. Ak objednávateľ v primeranej lehote doplatok neuhradí, má poskytovateľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy.

 

Ak zistený nesúlad nebráni poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, avšak s úhradou rozdielu odmeny objednávateľ nesúhlasí, poskytovateľ nie je povinný od zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť služby v rozsahu korešpondujúcom s priznanými skutočnosťami v dotazníku a s upozornením na nedostatky vzniknuté z vyššie spomínaných dôvodov. Takto poskytnutá služba sa považuje za úplnú a objednávateľ nie je oprávnený sa domáhať nárokov z prípadného vzniku škody alebo zodpovednosti za vady v rozsahu nezapracovaných skutočností.

 

Poskytovateľ v priebehu zmluvného vzťahu priebežne, minimálne raz ročne, kontaktuje telefonicky alebo e-mailom objednávateľa v záujme získania informácií o prípadných zmenách na strane objednávateľa, ktoré by mali vplyv na obsah odovzdaných dokumentov a rozsah už poskytnutých služieb. V prípade, ak objednávateľ oznámi predmetné zmeny poskytovateľovi, poskytovateľ je povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku za aktualizáciu, doplnenie alebo zmenu odovzdaných dokumentov prípadné ďalšie konzultačné a odborné služby. Takáto služba predstavuje doplnkovú službu, na ktorú sa uplatnia ustanovenia tejto zmluvy a VOP o Záväznej objednávke.

 

Poskytovateľ taktiež minimálne raz ročne e-mailom informuje objednávateľa o uskutočnených legislatívnych zmenách v predmetnej oblasti, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah, spracovanie a/alebo implementáciu už poskytnutých služieb.

 

Objednávateľ má možnosť objednania ďalších doplnkových služieb spätých s poskytovanou službou definovanou v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v Záväznej objednávke.

 

Dokumenty, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu slúžia objednávateľovi výhradne pre jeho interné potreby a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej šíriť pre potreby tretích strán.

 

Predmetné dokumenty sú vlastníctvom objednávateľa. Vypracované dokumenty sú predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „autorský zákon“). Poskytovateľ udeľuje licenciu, resp. sublicenciu v zmysle autorského zákona objednávateľovi v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov. Licencia, resp. sublicencia je časovo neobmedzená a udeľuje sa bez možnosti udelenia ďalšej sublicencie.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dodané dokumenty a prípadné dodatky a smernice nepoužije v rozpore s udelenou licenciou, resp. sublicenciou a to najmä, že nebude:

a)dokumenty alebo ich rozmnoženiny ďalej rozširovať

 1. b) vyhotovovať rozmnoženiny dokumentov alebo ich častí s výnimkou rozmnoženín na úradné účely alebo pre archiváciu objednávateľa
 2. c) spracovávať, prekladať, meniť dokumenty (alebo ich časť) alebo iným spôsobom zasahovať (s výnimkou zmeny v prípade zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na dokumenty)

 

Článok IV

Uzatvorenie zmluvy

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda dňom podpisu oboch zmluvných strán.

 

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

 

Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

 

Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu prevziať dokumenty týkajúce sa predmetu zmluvy.

 

Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť poskytovateľovi akúkoľvek dokumentáciu v predmetnej oblasti spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

 

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve.

 

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov za ochranu a bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska zabezpečenia predmetu plnenia.

 

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

Článok VI

Práva a povinnosti poskytovateľa

 

Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce zo zmluvy a VOP v prevádzkach  len v sprievode objednávateľom určenej osoby.

 

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení Poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov.

 

V prípade objednávky školení, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na školeniach a zabezpečí organizačne priestory, ak sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

 

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

 

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci poskytovaných služieb. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi účasť na každej kontrole.

 

Poskytovateľ vynaloží maximálnu odbornú starostlivosť, aby v čo najväčšom rozsahu poskytol súčinnosť pri kontrole, ktorá nebola vopred ohlásená, či už telefonicky alebo elektronicky. Pri kontrole, ktorá bola vopred ohlásená, poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie k tomu, aby objednávateľovi poskytol súčinnosť potrebnú k príprave na predmetnú kontrolu. Poskytovateľ sa zaväzuje k plneniu týchto povinností odo dňa úhrady faktúry vystavenej následne po podpise zmluvy a výlučne v prípade, ak objednávateľ nie je vo vzťahu k poskytovateľovi v omeškaní s úhradou záväzkov, poskytnutím dokumentov a i. Poskytovateľ tieto úkony vykonáva v rozsahu zodpovednosti za správnosť odovzdaných dokumentov a poskytnutých služieb a argumentáciu postupov a rozhodnutí pri ich príprave a poskytovaní. Zastupovanie, konzultácie alebo iné služby spojené s výkonom kontroly príslušných orgánov predstavujú doplnkovú službu poskytovanú na základe samostatnej objednávky za vopred individuálne dohodnutú sumu.

 

 

 

Článok VII

Doba trvania zmluvy

 

Zmluvný vzťah zaniká:

 • písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode;
 • písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, najskôr však po úplnom poskytnutí služieb, pričom výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede;
 • písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, prípadne dňom vrátenia zásielky, obsahom ktorej je odstúpenie od zmluvy, ako neprevzatej.

 

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávateľom je najmä:

 • neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa
 • omeškanie s úhradou faktúry za predmetné služby po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

 

Článok VIII

Cena za poskytovanie doplnkovej služby

 

Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednané služby odmenu vo výške určenej poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho Cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky na základe samostatnej faktúry vystavenej za každú jednotlivú službu.

Poskytovateľje platca DPH.

 

Poskytnutie služieb, o ktoré písomne objednávateľ požiada, musí poskytovateľ písomne potvrdiť. Odoslaním vyplnenej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v čl. X Komunikácia, sa stáva pre objednávateľa záväznou. V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom cenníku je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho Cenníka. V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou.

 

 

Článok IX

Mlčanlivosť

 

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy a po jej skončení:

 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
 • bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
 • použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy

 

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentom súvisiacim s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby.

 

Článok X

Komunikácia

 

Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

 

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:

 1. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
 2. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
 3. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

 

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

 

Článok XI

Reklamačný poriadok

 

Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku X Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä  obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísaťpredmet reklamácie.

Výsledok prešetrenia oznámi poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 

MG DOKUMENT, s.r.o.  je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP.

 

Vydané v Trenčíne, 01.01.2020