ONLINE ŠKOLENIA - FAQ
Najčastejšie otázky a odpovede ku školeniam BOZP a PO

1. Je povinné mať zabezpečené školenia  BOZP a PO ?
Školenia v oblastiach BOZP a PO sú zo zákona povinné. U podnikateľov je hlavným rizikom je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak takézo niečo nastane, štátne inštitúcie to vyšetrujú a ak podnikateľské subjekty nemajú splnené tieto zákonné povinnosti, môže im hroziť trestnoprávna zodpovednosť. Pokuta môže byť od 33 000 €.

 

2. Ktorí zamestnanci musia mať zabezpečené BOZP a PO ?
Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO musia mať absolvované všetci zamestnanci, brigádnici a pracovníci na dohodu od prvého pracovného dňa.
Tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca.

 

3. Aká perióda je potrebná pre školenia?
Zamestnávateľ má zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď v prvý deň nástupu do práce, resp periodicky ho opakovať raz za 24 mesiacov. V niektorých prípadoch špeciálnych prípadoch (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou), je perióda preškolenia zamestnanca raz za 12 mesiacov.

 

4. Naša spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj nás povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?
Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP a PO a zároveň taktiež musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Prenajímateľ  vám v predmete nájmu môže skontrolovať požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) ale je len časť služieb, ktoré skôr súvisia s prenajatým priestorom. Podnikanie v prenájme žiadneho zamestnávateľa nezbavuje povinností v oblasti BOZP a PO.

 

5. Naša firma má len brigádnikov a zamestnancov len na dohodu. Týka sa ich BOZP a PO?
Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, ktorých prácovný vzťah bol hlásený Sociálnej poisťovni, takže aj brigádniici a dohodári.

 

6. Keď mám poistené priestory pre prípad požiaru, zrejme nepotrebujem PO.
V prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate povinnosti PO, tak riskujete, že vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti nevyplatí škodu.