DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Môžeme pre Vás realizovať štatút (funkciu, inštitút) Zodpovednej osoby v zmysle GDPR ako aj iné  paušálne konzultačné služby.

Zodpovedná osoba:

 • Plní úlohy uvedené v ustanoveniach čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR
 • Monitorovanie stavuspracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a príprava jednotlivých odporúčaní, definovania nedostatkov a návrhov na vylepšenie, formulácia odporúčaní
 • Pravidelná osobná analýza stavu spracúvania osobných údajov, zaznamenania zmien a stavu krokov implementácie pravidiel GDPR.

Školenie oprávnených osôb:

 • Revidovanie existujúcich pracovnoprávnych dokumentov a dokumentov s externými spolupracovníkmi
 • Spolupráca s dozornými orgánmi
 • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
 • Registrácia na úrade na OOÚ

 

Externý konzultant:

Nemáte povinnosť ustanoviť si zodpovednú osobu, napriek tomu však potrebujete pravidelné konzultácie a riešenie individuálnych situácií?  Objednanie služieb externého konzultanta je pre Vás tou najlepšou možnosťou.

 • Realizácia vstupného auditu
 • Monitorovanie stavu spracúvania osobných údajov a príprava jednotlivých odporúčaní, definovania nedostatkov a návrhov na vylepšenie, formulácia odporúčaní
 • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou  vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
 • Konzultácie v dohodnutom rozsahu

 

Informačná povinnosť:

Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej línky dostupnej počas pracovných dní v čase od 8:00 – 15:30 ako aj zverejnením informačnej povinnosti podľa čl. 13 nariadenia GDPR na nami poskytnutom webovom rozhraní s kontaktným formulárom pre dotknuté osoby. Kontaktné miesto zabezpečí prijatie dopytu dotknutej osoby, jeho zaznamenanie s potrebnými náležitosťami a odovzdanie kompetentnej osobe. Vybavenie dopytu, zabezpečenie odpovede a s tým súvisiace zastúpenie nie je zahrnuté v paušálnej odmene.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC MESAČNÉHO PAUŠÁLU

 • Všetky služby poskytované v predchádzajúcich bodoch je možné poskytnúť prevádzkovateľovi na základe samostatnej cenovej ponuky.